HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020